Етички кодекс на новинарите

Саморегулативен акт којшто ги дефинира професионалните стандарди и етички начела во новинарската професија, но и правата на новинарите. За јавноста е гаранција дека информациите што ги добива се точни и проверени. Познат е и како етичка повелба, кодекс на однесување, кодекс на работа итн. Секој медиум може да развие свој етички кодекс.

Албански

Kod etik i gazetarëve

Англиски

ethical code of journalism