Kod etik i gazetarëve

Akt vetërregullues i cili i definon standardet profesionale dhe parimet etike në profesionin gazetaresk, por edhe të drejtat e gazetarëve. Për publikun është garanci se informacionet që i merr janë të sakta dhe të verifikuara. Është i njohur edhe si  deklaratë etike, kod i sjellës, kod i punës etj. Çdo media mund të zhvillojë kod të saj etik.

Anglisht

Еthical code of journalism

Për më shumë shih:

Këshilli i Etikës në Media.