Епиграм

1. Кус, духовит натпис врежан врз столб, ѕид, споменик.

2. Лирска песна со подбивна, зајадлива содржина.

3. Песна во која низ неколку стихови јадровито и стегнато се изразува некоја мисла, како еден вид стихуван афоризам.

Албански

Epigram

Англиски

epigram