Емотивен јазик

Со употреба на емотивен јазик при информирањето не се пренесува само информацијата туку и ставот на говорителот за предметот на информирање. Идеологијата е најчеста причина за користење на емотивниот јазик. Медиумите го користат емотивниот јазик и кон оној со кого не се согласуваат, најчесто за да ги зачуваат вредностите за кои се залагаат. Во време на војна или на природни катастрофи, емотивниот јазик се користи за поддршка и за зачувување на единството.

Албански

Gjuhë emocionale

Англиски

Emotive Language