Аудиовизуелно образование

Процес за развивање на личноста со помош на материјали од аудиовизуелните медиуми, со цел формирање култура на комуникација со медиумите, создавање креативни и комуникативни способности, можност за критичко мислење, восприемање, интерпретација, анализа и оцена на медиумските текстови.

Албански

Arsim audiovizual

Англиски

audiovisual education