Arsim audiovizual

Proces i zhvillimit të personalitetit me ndihmën e materialeve të mediave audiovizuale, me qëllim të formimit të kulturës së komunikimit me mediat, krijimin e aftësive krijuese dhe komunikuese, mundësisë për mendim, perceptim, interpretim, analizë dhe vlerësim kritik të teksteve mediatike.

Anglisht

audiovisual education