Аудиовизуелен јазик

Комплекс средства и начини за аудиовизуелно изразување и комуникација.

Албански

Gjuhë audiovizuale

Англиски

audiovisual language