Аудиотворештво, звучно творештво

Процес на творечка дејност во аудиосферата, заснована на користење звучни елементи.

Англиски

audio creation