Аудиоперцепција, звучно восприемање

Способност за наоѓање смисловни врски меѓу единиците од звучниот сегмент во медиумски текстови, како што се емоции, значенски асоцијации и градење на свој однос кон системот на погледите на авторот на медиумскиот текст.

Англиски

audio perception