Audioperceptim, perceptim zanor

Aftësia për të gjetur lidhje kuptimore në tekstet mediatike ndërmjet njësive të segmentit zanor, siç janë emocionet, asociacionet kuptimore dhe ndërtimi i qëndrimit personal ndaj sistemit të pikëpamjeve të autorit të tekstit mediatik.

Anglisht

audio perception