Аудиокомуникација, звучна комуникација

Врска, начин на комуникација со предавање звучна информација.

Англиски

audio communication, sound communication