Асонанца/асонанција

Повторување на исти самогласки за постигнување звучен ефект (пр., М. Ренџов: И сводот небесен и бесконечен / И мостот што ни го врзува времето / И кубето на црквата и ножот… од Олово, „Нерези“, с. 36).

Албански

Asonancë

Англиски

Assonance