Артикулација

1.Изговор на самогласките и согласките, формирање јасни и различни звуци во говорот; положба и улога на органите на говорниот апарат при изговорот на гласовите.

2. Искажување нешто со зборови: артикулација на чувства.

3. Функционално поврзување на делови во целина: артикулација на судски процес; создавање форма на нешто: артикулација на простор.

Албански

Artikulim

Англиски

articulation

Skip to content