Аргументација

1. Докажување, образложување.

2. Вештина на докажување, на изведување заклучок.

3. Начин на докажување, на изведување заклучок.

Албански

Argumentim

Англиски

Argumentation