Argumentim

1. Dëshmim, arsyetim.

2. Shkathtësi e të provuarit, e nxjerrjes së konkluzionit.

3. Mënyra e dëshmimit, e nxjerrjes së përfundimit.

Anglisht

Argumentation