Апстракт

1. Кус вовед во научен труд, кој ги истакнува темата, клучните факти и информации што следат, целта, како и клучните зборови.

2. Извадок од труд, расправа, текст, студија.

Албански

Abstrakt

Англиски

abstract