Апострофа

Стилско изразно средство со кое зборувачот се обраќа кон отсутен или замислен соговорник, како и кон персонифициран предмет или апстрактен поим; еден вид отстранување од тековната јазична комуникација и насочување на вниманието на соговорникот или на публиката кон замислениот соговорник. Секогаш е во форма за вокатив, а многу често се воведува со сообразен извик или партикула: Ој, Македонијо, кај ти е без нас алот!; Еј, животе, расипан банкомату!; Ајде, снегу, завеј веќе!; Аман, деца, со тие мотори навечер!

Албански

Apostrofë

Англиски

apostrophe

За повеќе види:

Ndre Mjeda – Poezia Lamtumirë

Skip to content