Апостроф

Правописен знак за бележење на темниот призвук во некои ситуации на самогласното р: ’рбет, за’ржи и во некои сопствени именки: В’чков, с. К’шање, како и на отпаднат глас од зборот: дал’ ме слуша ил’ не.

Албански

Apostrof

Англиски

apostrophe

За повеќе види:

Правопис на македонскиот јазик – второ издание, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Култура АД, 2017