Apostrof

Shenjë si presje, e cila vihet sipër rreshtit në vend të një zanoreje a të një rrokeje që ka rënë: t’i, t’ia, t’ju, t’u, etj., dhe pas pjesëzës mohuese s: s’dua, s’kam, s’jap etj.

Maqedonisht

Апостроф

Anglisht

apostrophe

Për më shumë shih:

Drejtshkrimi i gjuhës shqipe, Instituti Albanologjik i Prishtinës, Prishtinë, 1974