Апокриф

Религиозен спис со библиска содржина што не е признаен за веродостоен.

Албански

Apokrif

Англиски

Apokrypha