Apokrif

Dokument fetar me përmbajtje biblike që nuk është i pranuar si i besueshëm.

Maqedonisht

Апокриф

Anglisht

Apokrypha