Антијазик

1. Јазик создаден од определена група со цел да се исклучат тие што не ѝ припаѓаат на групата.

2. Јазик создаден од специфична група луѓе со цел да се спротивстават на стандарднојазичната норма како протест со намерни грешки и погрешно пишување, на пример во рап-музиката.

Албански

Kundërgjuhë

Англиски

antilanguage