Алитерација

1. Поетско-реторичка постапка или стилско изразно средство (схема) на повторување на истите согласки во два или повеќе последователни зборови.

2. Редење зборови во една реченица или израз коишто започнуваат со истата согласка. На пример: Премиерот повторно подготвува проект.

Албански

Aliteracion

Англиски

alliteration