Aliteracion

1. Procedurë poetike-retorike ose mjet shprehës stilistik (skemë) i përsëritjes së bashkëtingëllorëve të njëjta në dy ose më shumë fjalë të njëpasnjëshme.

2. Radhitja e fjalëve në një fjali ose shprehje e cila fillon me bashkëtingëlloren e njëjtë. Për shembull: Kryeministri përgatit përsëri projekt.

Anglisht

alliteration