Академската нечесност

Препишување, копирање, плагирање или преземање туѓи текстови како свои, без откривање на авторството.

Албански

Pandershmëria akademike

Англиски

Academic dishonesty