Академска чесност, академски интегритет

Пишување или создавање трудови на чесен начин, со почитување на авторската или на интелектуалната сопственост. Академската чесност подразбира етична работа или самостоен труд, со обзнанување на користените извори така што тие се цитираат, се парафразираат и се посочуваат во користената литература.

Англиски

Academic honesty, integrity