Времеплов

Приказ на сите содржини објавени од еден корисник во хронолошки редослед на еден социјален медиум. Пристап до времепловот се добива преку посетување на дадениот кориснички профил. Прикажаната содржина зависи од поставките за приватност на корисникот чијшто времеплов се разгледува.

Албански

Kornizë kohore

Англиски

timeline