Вест

Нова информација за некој настан, лице или ситуација, којашто се пренесува преку средствата за јавно информирање, како што се: весник, радио, телевизија или онлајн-медиум. Вест е специфичен формат на информативна содржина со свој наслов, поднаслов и содржина, подготвена од новинари и од уредници, а објавена преку некој вид медиум.

Албански

Lajm

Англиски

news