Вербален

1. Што се состои од зборови; син. јазичен:вербална комуникација ʻјазична комуникацијаʼ; устен: вербален одговор ʻустен одговорʼ; писмен: вербална нота ʻписмено дипломатско соопштениеʼ.

2. Што се однесува на глагол: вербална форма ʻглаголска формаʼ.

Албански

Verbal

Англиски

verbal