Временски одредувања на ТВ и радиосодржини

Редослед на објавување на радио и телевизиската програма во рамките на програмската шема на некој електронски медиум. Притоа се наведува времето кога некоја содржина ќе се емитува.

Англиски

timings of TV and radio content

Skip to content