Временски одредувања на ТВ и радиосодржини

Редослед на објавување на радио и телевизиската програма во рамките на програмската шема на некој електронски медиум. Притоа се наведува времето кога некоја содржина ќе се емитува.

Англиски

timings of TV and radio content