Videoekologji

1. Një pjesë e ekologjisë shpirtërore e cila i shqyrton parimet themelore të videoreporterit, të perceptimeve kulturore.

2. Krijim i standardeve për luftë kundër videoteksteve jocilësore.

Anglisht

video ecology