Видеоекологија

1. Дел од духовната екологија којшто ги разгледува основните принципи на видеорепертоарот, на културните видеовосприемања.

2. Создавање стандарди за борба против неквалитетни видеотекстови.

Албански

Videoekologji

Англиски

video ecology