Видеоекологија

1. Дел од духовната екологија којшто ги разгледува основните принципи на видеорепертоарот, на културните видеовосприемања.

2. Создавање стандарди за борба против неквалитетни видеотекстови.

Албански

Videoekologji

Англиски

video ecology

Skip to content