Vazhdim

Diçka që vazhdon ose përfundon një proces ose aktivitet; vazhdim i diçkaje që tashmë ka filluar ose është bërë; lajm (ose lajme) që vijojnë pas diçkaje që është publikuar paraprakisht; studim i njëpasnjëshëm i të anketuarve të njëjtë.

Anglisht

follow-up