Verbal

1. Që përbëhet nga fjalë. sin. gjuhësor:  komunikim verbal ‘komunikim verbal’; gojor: përgjigje verbale ‘përgjigje gojore’; me shkrim: notë verbale ‘kumtesë diplomatike me shkrim’.

2. Që i referohet foljes: formë verbale ‘formë foljore’.

Maqedonisht

Вербален

Anglisht

verbal