Vetërregullimi mediatik

Model, në të cilin punonjësit mediatikë vetë e rregullojnë sistemin e tyre. Në të përfshihen edhe redaktorët dhe pronarët e mediave. Vetërregullimi u ndihmon mediave që t’u përgjigjen ankesave legjitime të qytetarëve dhe subjekteve shoqërorë. të parashtruara te trupi vetërregullator – Këshilli i Etikës së Mediave për t’i korrigjuar gabimet. E bën balancën ndërmjet lirisë së mediave dhe tendencës që ajo të keqpërdoret. Qëllimi i vetërregullimit nuk është që të censurohet ose të imponojë autocensurë, por t’i mbrojë parimet e gazetarisë etike, që i respekton të drejtat e njeriut, me ç’rast ruhet plotësisht liria e politikës redaktuese e medias. Përmes këtij modeli ruhet liria redaktuese, minimizohet ndërhyrja e shtetit, inkurajohet cilësia e mediave, dëshmohet përgjegjësia e mediave e me atë rritet besueshmëria e tyre.

Anglisht

Мedia self-regulation