Ueb Forum

Hapësirë e internetit e strukturuar për biseda dhe diskutime përmes parashtrimit të pyetjeve dhe përgjigjeve. Përdoruesit janë anonimë ose duhet të regjistrohen me emër të përdoruesit, që të përfshihen në debat. Forumet kanë administrator dhe moderator, i cili e ndjek respektimin e rregullave. Përmbajtjet radhiten në mënyrë kronologjike ose sipas popullaritetit. Mund të jenë forume tematike ose ueb lokacione për diskutim të hapur për produkte dhe shërbime  të caktuara të njohura.  Forumet në ueb nuk ndodhin në kohë reale. Pyetjet dhe përgjigjet arkivohen dhe mund të ndiqen edhe në distancë më të gjatë kohore.

Anglisht

internetforum