Удел, шер

Процент од публиката којшто ја покажува бројноста на гледачите на определена програма или на определен канал од вкупниот број што гледаат телевизија. За разлика од рејтингот, уделот го покажува процентот на оние што имаат вклучено телевизор.

Албански

Pjesëmarrje, sher

Англиски

Share