Урбан речник

1. Веб-страница на неформален онлајн-речник на англискиот јазик, на нови зборови, сленговски, жаргонски или разговорни, но и на нови употреби и толкувања на веќе стандардизирани зборови.

2. Настанат е по принципот на краудсорсинг, односно секој може да предложи збор или негово толкување и да придонесе кон речникот.

Албански

Fjalor urban

Англиски

Urban Dictionary