Стилови, функционални

Функционалните стилови се употребуваат во зависност од тоа каде, со кого и за што зборуваме или пишуваме. Се разликуваат пет функционални стилови: уметничколитературен, публицистички, научен, административен и разговорен.

Албански

Stil funksional

Англиски

functional styles