Репрезентирање/претставување

Начин на претставување некого или нешто во медиумите. Поголемиот дел од нашето знаење е добиено преку медиумите коишто вршат влијание на нашето мислење и перцепција, преку селекција на информациите и начинот на нивно претставување, во зависност од идеологијата на медиумот. Медиумите го репрезентираат и го интерпретираат и минатото и сегашноста, па така може да влијае на нашата перцепција за прашања како што се: пол, раса, малцинства, сиромаштија, мигранти. Медиумската репрезентација претставува верзија на реалноста, преку којашто се врши влијание врз јавноста.

Албански

Reprezentim/Prezantim

Англиски

representation