Промоција

Презентација во јавноста на определени стоки или услуги преку рекламирање кое може да вклучува известувања, постер, огласи во весници, платено рекламирање во електронски или дигитални медиуми со цел да го привлече вниманието или поддршката од јавноста, на одреден производ, услуга, бизнис, лице итн.

Албански

Promocion Promovim

Англиски

promotion