Програмски надзор

Мониторинг на програмите на радијата и на телевизиите и на давателите на аудиовизуелни услуги.

Мoниторирање на програмските пакети, кои ги реемитуваат кабелските оператори од аспект на почитувањето на однапред дефинирани правила. Надлежнa институција за спроведуање на програмскиот надзор е регулаторниот орган во медиумската сфера.

Албански

Mbikëqyrje e programit

Англиски

Program supervision