Превод : препев

Превод претставува пренесување на текст од еден на друг јазик, а препев претставува пренесување на поетски текст од еден на друг јазик. Преводот може да биде пишан и устен (толкување или интерпретирање, симултано или консекутивно).

Албански

Përkthim: përshtatje

Англиски

translation