Претставка за нарушување на етичките стандарди

Жалба од граѓани и од разни субјекти поднесена до Советот за етика на медиумите, поврзана со кршење на професионалните и на етичките стандарди во медиумите, пропишани во етичкиот кодекс.

Англиски

Petition for Violation of Ethical Standards