Препорака

Текст којшто се пишува за да се опише некоја личност, со нејзините способности, вештини и квалитети. Препораката се пишува за личноста да биде препорачана за прием во некоја образовна инстутиција, на определено работно место, во некоја организација или за стекнување со некое признание. Во текстот е пожелно да се наведат конкретни примери и описи за наведените квалитети на личноста што се препорачува.

Албански

Rekomandim

Англиски

Letter of recommendation