Rekomandim

Tekst i cili shkruhet për të përshkruar ndonjë person, me karakteristikat, shkathtësitë dhe cilësitë e tij. Shkruhet që personi të rekomandohet për pranim në ndonjë institucion arsimor, me orar të caktuar pune, në ndonjë organizatë ose për të marrë ndonjë mirënjohje. Në tekst është e dëshirueshme të ceken shembuj dhe përshkrime konkrete për cilësitë e cekura të personit që rekomandohet.

Maqedonisht

Препорака

Anglisht

Letter of recommendation