Поттекст

Во интертекстуалната релација, поттекстот е оригиналниот, постариот текст, оној врз којшто почива новиот, видоизменетиот. Поттекстовите може да бидат мотиви, делови од текстови или цитати коишто се вградени или внесени во новиот, актуелниот текст.

Албански

Nëntekst

Англиски

subtext