Пост

1. Објава, оглас, испраќање, поставување текст, слика, линк и сл.

2. Испраќање порака до група за вести или огласна табла на интернет.

3. Ажурирање на базата на податоци.

4. Прикажување текст онлајн на веб-локација.

Албански

Postim

Англиски

post