Новинарска солидарност

Реагирање на медиумската заедница кон нападите и притисоците врз новинарите, бидејќи со тоа се загрозува слободата на изразувањето. Според етичкиот кодекс „новинарот ќе ги поттикнува заемната солидарност и различност на ставовите и нема да го употреби својот медиум за пресметка со личности, вклучувајќи ги и своите колеги“.

Албански

Solidarizimi në gazetari

Англиски

Journalistic solidarity