Наративна анализа на медиумите и медиумските текстови

Анализа на приказната, фабулата на медиумските текстови. Тесно е поврзана со структуралистичка, митолошка, семиотичка и други видови анализа на медиумските текстови.

Англиски

narrative analysis of media and media text